โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระบวรภัค ฐานวโร
ตำแหน่ง : ผู้อุปการะโรงเรียน
ตัวแทนจาก : วัดเพรางาย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่ง ผิวผ่อง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ พัดมา
ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย มีชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด คงดั่น
ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรวัลย์ อินพา
ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ มีชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :