โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

Miss Hazel Mea Bachinela Tante
-