โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

LYN L. MARAVILES
-

นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ครูผู้ช่วย