โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณิชา มั่นปาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ