โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเนาวรัตน์ จันทรมาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ