โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วนิดา คุ้มภัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กาญจนา ทองเปลี่ยน
ครู คศ.2