โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชลลดา คุ้มหรั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวสุนันทณี มั่งมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0