โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชลลดา คุ้มหรั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย