โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกษมา แสงศรี
ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญสิงห์
ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นางสาวกมลทิพย์ พ่วงจีน
ครูผูัดูแลเด็กปฐมวัย

นางชัญญา ศรีสิงห์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กปฐมวัย