โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือประชาชน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 1183) 24 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 1168) 24 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 1307) 24 ก.ค. 58
การขอลาออก (อ่าน 1153) 24 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 3560) 24 ก.ค. 58
การขอย้ายออกของนักเรียน (อ่าน 5130) 24 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 611) 24 ก.ค. 58
การรับนักเรียน (อ่าน 1015) 24 ก.ค. 58