โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอารมย์ ระเบียบดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค.2562 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณ์รัตน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มิ.ย.58 ถึง 16 พ.ย. 61
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ เถาว์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิเชียร วรรณนรันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ ชูกิตไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : บัณฑิต เอกติชัยวรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :