โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเพรางาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนวัดเพรางายสร้างขึ้นเมื่อวันที่  17 กันยายน  พ.ศ.2476 
โดยพระอธิการบวรเฉื่อยเจ้าอาวาสวัดเพรางาย เป็นผู้อุปการะ ซึ่งอาศัยศาลาการเปรียญวัดเพรางาย 
 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
โดยมีนายจำนง  มุธิกะโชติ เป็นครูใหญ่คนแรก  โดยมีพื้นที่ในการถือครองกรรมสิทธิ์ของธรณีสงฆ์ 
จำนวน  5  ไร่   2  งาน