โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คติพจน์ประจำโรงเรียน
คติพจน์ประจำโรงเรียน
ปฺญญา  นรานํ  รตฺนํ   ปัญญาเป็นแก้วรัตนาของนรชน