โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงนิดา   สุขสมัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงธมลวรรณ   เพ็งหมุ่ย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เลขา
เด็กหญิงดาลี่   ซิมจริง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กรรมการนักเรียน
เด็กชายนพพล  กรานจำนงค์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กรรมการนักเรียน
เด็กชายธนพล   โฆสิตรัตน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5