โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน
เด็กชายกรัญรัตน์   เงินมา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รองประธานนักเรีัยน
เด็กหญิงไอศวรรย์  อินพา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เลขา
เด็กหญิงธนพร  โฆสิตรัตน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงจุฑามาศ   แสงจันทร์ศรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงอัยดา  ชื่นบุญมา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6