โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 59 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
เเต่งกายสุภาพเรียบร้อย นางเนาวรัตน์ จันทรมาลี
25 ก.ย. 58 ทอดผ้าป่าสามัคคี และงานเกษียณครูมนู โหมดเทศน์ และ ครูจีระวัฒน์ โหมดเทศน์
ทอดผ้าป่าสามัคคีช่วงเช้า และงานเลี้ยงอำลาครูมนู และครูจีระวัฒน์  โหมดเทศน์
โรงเรียนวัดเพรางาย / การแต่งกายสวยสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 ส.ค. 58 กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558
ดำเนินกิจกรรมตอนช่วงเช้า
ศาลาการเปรียญวัดเพรางาย นางสาวนิภาวรรณ ขำสา
04 ส.ค. 58 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็ก ห้องแห่งการค้นพบ
คณะครูและนักเรียน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก ห้องแห่งการค้นพบ กรุงเทพ


พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร นายมนู โหมดเทศน์
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปวัดเพรางาย
คณะครูและนักเรียนแห่เทียนจำนำพรรษา และเงินที่คณะครูและนักเรียนไปเดินรับบริจาคมาถวาย ให้กับโรงเรียนวัดเพรางาย  ในเวลา 08.30 น. - 10.30 น.


หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
คณะครูแต่งกายเสื้อขาว และนักเรียนแต่งชุดนักเรียน นายมนู โหมดเทศน์
01 ก.ค. 55 ถึง 07 ก.ค. 55 สัปดาห์ศักยภาพของผู้เรียน
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
ครูทุกกลุ่มสาระ
29 พ.ค. 55 ถึง 04 มิ.ย. 55 พุทธอุทยานสัมพุทธชยันตีฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า
  1. สัปดาห์ห่างไกล  ยาเสพติด
โรงเรียนวัดเพรางาย ครูทุกคน
21 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 โครงการประชาธิปไตยโรงเรียน
  1. โครงการประชาธิปไตยโรงเรียน
  2. สัปดาห์อนามัย
  3. 24 -5-55 (กิจกรรมวันไหว้ครู)
  4. สัปดาห์การอ่านหนังสือ
  5. สัปดาห์มรรยาทดี  ศรีเพรางาย
  6. กิจกรรมนิเทศน์ภายใน
ครูทุกคน