โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 17 กันยายน พ.ศ. 2476
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 3,388,162.50 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 255ึ7
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..