โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 008 อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 17 กันยายน พ.ศ. 2476
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 017 อาคาร 2 (ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยนำท่วม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 3,388,162.50 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..